15 de setembre del 2017

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18

Ja tenim a punt les activitats  extraescolars d'enguany.

HORARIS

EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 i P5DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Activitat exprés
Activitat exprés

Activitat exprés

Natació
(17-18 h)


Anglès
EMMA(P4)
OLIVER(P5)
 (17-18 h)


Anglès
SAM(P3)
 (17-18 h)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 1r-6è

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Mecanografia
(4rt)
13.45 a 14.45 h


Mecanografia
(6è)
12.45-13.45 h
13.45-14.45 h


Mecanografia
(5è)
13.45 a 14.45 hActivitat exprés
Activitat exprés
Activitat exprés
Activitat exprés


Natació
(17-18 h)

Anglès
TWEENS1(4t)
(17-18 h)
Anglès
TWEENS4
(18-19.30 h)

TWEENS5
(18-19.30)


Guitarra
(iniciació)
(17-18)


Anglès
MARCIA(1r)
(17-18 h)

 PAM &PAUL(2n)
 (17-18 h)

TWEENS2(5e)
(17-18 h)


Anglès
BEN&BRENDA
(3r)
(18-19.30 h)

TWEENS1(4t)
(18-19h)

TWEENS3(6e)
(18-19.30)

Patinatge artístic
(17-18 h)

 Anglès
TWEENS4
(18-19.30 h)

TWEENS5
(18-19.30 h)Dibuix
(16.45-17.45 h)
Guitarra
(perfeccionament
(17-18 h)


Anglès
TWEENS2(5e)
(17-18 h)

TWEENS3(6e)
(18-19 h)


PREUS DE LES ACTIVITATS:

Els preus que es detallen a la taula són per a cada període.


Activitat
Activitat +
activitat exprésAnglès


SAM-EMMA-OLIVER
(P3-P4-P5)
MARCIA-PAM&PAUL
(1r-2n)

70 €BEN&BRENDA (3r)
140€

TWEENS1-TWEENS2
183€


TWEENS3-TWEENS4-TWEENS5
224€


Preu del material:

P3 a 3r:   70€

TWEENS1-TWEENS2-TWEENS3-
TWEENS4-TWEENS5:   76 €


86€
No aplicable


No aplicableNo aplicable
Dibuix
El curs val: 135€

v     1r període: 45 €
v    2n període:45€
v     3r període: 45 €


v     1r període: 61 €
v    2n període:61€
v     3r període: 61 €

Mecanografia
4rt 5è-6è
El curs val: 135€

v     1r període: 45 €
v    2n període:45€
v     3r període: 45 €
No aplicable


Natació
El curs val 85€ si es fa sencer,  62€ si es fan 2 períodes i 45€ per 1 període.
El cobrament es farà:
v     1r període: 45 €
v    2n període: 35€
v     3r període:   5€No aplicable
Patinatge artístic
   El curs val: 135€

v     1r període: 45 €
v    2n període: 45 €
v     3r període:  45 €


v     1r període: 61 €
v    2n període:61€
v     3r període: 61 €

Guitarra
   El curs val: 150€

v     1r període: 70 €
v    2n període: 50 €
v     3r període:  30 €


v     1r període  86 €
v    2n període:66€
v     3r període: 46 €


US PREGUEM LA MÀXIMA ATENCIÓ EN LES DATES INDICADES PER FER LA INSCRIPCIÓ I PAGAMENT.
FITXA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2017-2018


·         DADES DE L’ALUMNE:

NOM:                                     COGNOMS:                                                                        
CURS que fa                                    
NÚMERO de Targeta de la Seguretat Social (o CIP) : ______________________ o bé NÚMERO de targeta Mútua (posar el nom de la mútua) : ______________________________________(CAL ADJUNTAR fotocòpia de la Targeta de la Seguretat Social)

·         DADES PARE/MARE/TUTOR

Nom______________________Cognoms___________________________________________
Telèfon de contacte a l’horari d’activitats extraescolars _________________________________
Correu electrònic: ________________________________
Nom______________________Cognoms__________________________________________
Telèfon de contacte a l’horari d’activitats extraescolars _________________________________
Correu electrònic: ________________________________Observacions: ___________________________________________________________


A retornar a l’escola abans del 22 de setembre·         Activitats extraescolars (marcar amb una x, consultar el full informatiu)

Activitat
Activitat +
activitat exprés
Natació
     45€

Anglès

SAM-EMMA-OLIVER-
(P3-P4-P5)

MARCIA-PAM&PAUL
(1r-2n)

     70€

BEN&BRENDA (3r)
     140
TWEENS1-TWEENS2
     183€

TWEENS3 -4-5
     224

Preu del material:
P3 a 3r: 70€
TWEENS1-TWEENS2-TWEENS3: 76€
     86


No aplicable

No aplicable


No aplicable
Patinatge artístic
     45
     61€
Dibuix
     45€
     61€
Guitarra

     70€

Dimarts
(iniciació)
(17 -18 h)

Divendres
(perfeccionament)
(17-18 h)


     86€
Mecanografia
4t -5è-6è


    45€


Dilluns
4rt
(13.45-14.45 h)

Dimecres
(12.45-13.45 h)

(13.45-14.45 h)

Dijous
(13.45-14.45 h)


No aplicableSignat: pare/mare/tutor:
Nom i cognoms:                                                                               DNI:                                       
                                                           , a        de                    de 2017

NORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

·         Tots els alumnes de l’escola poden participar a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA mitjançant la inscripció i pagament dins els terminis establerts:
·    Inscripció: lliurar a la mestra de l’alumne el full d’inscripció i el d’acceptació d’aquestes normes signades pels pares o tutors legals abans del 22 de setembre. També es poden fer arribar escanejats per correu electrònic a l’adreça ampasegimoncomas@gmail.com.
·    Pagament: El pagament en efectiu corresponent al primer període (octubre-desembre) es farà amb un ingrés al caixer del BBVA o una transferència al compte d’AMPA ES60-0182-1806-71-0201508281. Quan es faci el pagament només cal indicar el nom de l'alumne
El pagament corresponent al segon període (desembre-març) es durà a terme el mes de desembre i el del tercer període (març-maig) al mes de març. Prèviament a cada pagament es passarà una nota informativa als pares.
La inscripció realitzada a principi de curs comporta el pagament de la totalitat d’aquella activitat repartit en els tres pagaments abans indicats, a excepció de les baixes que l’AMPA consideri totalment justificades.
·         Una vegada iniciades les activitats extraescolars l’AMPA no admetrà baixes d’alumnes exceptuant un motiu totalment justificat com per exemple per indicació mèdica o per indicació dels mestres de l’escola. Ens cas que així sigui i per tal de fer-ho efectiu s’haurà d’omplir un imprès al·legant-ne els motius i es lliurarà a l’AMPA.
·         En cas de baixa justificada i acceptada, aquesta tindrà validesa per al període següent de manera que en cap cas es retornarà l’import abonat pel període en curs.
·         Les famílies amb rebuts pendents d’abonar d’activitats extraescolars, llibres, material escolar o quotes d’AMPA estaran totalment excloses de cara a matricular-se a les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA.
La inscripció només podrà ser efectiva si prèviament es procedeix a abonar l’import dels rebuts pendents.
·         En totes les activitats extraescolars el monitor es farà responsable dels alumnes que té inscrits a partir de l’hora d’inici de l’activitat, en cap cas en serà responsable abans de l'hora d'inici ni després de l'hora de finalització.
·         Si un alumne no té un comportament adequat i de respecte cap el professor, companys i/o material es notificarà als pares i es prendran les mesures oportunes per tal de reorientar la situació i si fos necessari seria exclòs de l’activitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada